Hug life : retirment community

Hug life : retirment community

เป็นโครงการที่มีจุดประสงค์คือการสร้างที่พักอาศัยที่เข้าใจผู้สูงอายุ และสามารถรองรับปัญหาจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่มีมากขึ้นในอนาคต ตอบโจทย์ไลฟสไตล์ที่หลากหลาย ลดปัญหาความเงียบเหงา อาการซึมเศร้าที่มักเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ เกิดเป็นชุมชนที่สามารถรวมตัวกันสร้างสังคมสูงวัยที่เข้าใจซึ่งกันเเละกัน และยังสามารถครอบคลุมถึงการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรม และอำนวยความสะดวกของผู้สูงวัยได้อย่างใกล้ชิด

ออกแบบโดยการใช้หลักการนำธรรมชาติเข้าสู่ตัวเมือง หรือก็คือ Biophilic Design เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้อยู่อาศัย และใช้พืชประจำท้องที่เพื่อให้สามารถสวยตลอดเวลาและดูแลได้โดยง่าย ใช้สีสันเพิ่มประสิทธิภาพการจดจำและพัฒนาการทางจิตวิทยาต่อผู้สูงอายุ สีเขียว(ผ่อนคลาย) สีน้ำเงิน(มีสมาธิ) สีแดง(กระตุ้นความจำ) สีเหลือง(เพิ่มความอยากอาหาร) สีส้ม(กระตือรือร้น โดยจะเน้นสีส้มเหลืองเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากเป็นสีที่ง่ายต่อการมองเห็น และคนตาบอดสีก็สามารถแยกแยะได้)

โดยโครงการมีห้องพักแบ่งออกเป็นทั้ง 2 ประเภท คือ แบบที่สามารถถือครองกรรมสิทธิ์ 3 ลักษณะ รองรับผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว และอยู่กับคู่ครอง และแบบชั่วคราวพร้อมกับการให้บริการดูแลสุขภาพ 1 ลักษณะ

VDO.mp4