Laplae's Life Learning Center, Uttaradit

ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิต เมืองลับแล จ.อุตรดิตถ์ 

LAPLAE'S LIFE LEARNING CENTER,UTTARADIT 

โครงการศูนย์การเรียนรู้อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นโครงการที่ตอบสนองนักท่องเที่ยวที่โหยหาความเป็นพื้นถิ่น ซึ่งสอดคลองกับสถานที่ที่มองเห็นคือ เมืองลับแล โดยให้มีการเชื่อมโยงกับผู้บริโภคและผู้ขายมาเชื่อมโยงกันทางด้านวัฒนธรรม และวิถีชีวิต ได้รับการสนับสนุนกับท้องถิ่น จึงจัดทำเป็นโครงการศูนย์การเรียนรู้ขึ้นมา ในลักษณะของการได้สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม และการเกษตร ของเมืองลับแล และพื้นที่การเรียนรู้เชิงปฏิบัติของเมืองลับแล ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเติบโตอย่างยั่งยืน 

61711073_เพ็ญพิชชา.mp4