THE hmong natural resort

The Hmong Natural Resort ,Nan

สถานพักพักตากอากาศเพื่อการอนุรักรักษ์วิถีชีวิตท้องถิ่น ,บ้านมณีพฤกษ์ น่าน

โครงการรีสอร์ทที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจำเป็นต้อง คำนึงถึงเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตชุมชนและธรรมชาติโดยเน้นไปที่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนเน้นรายได้ทั้งฝั่งผู้ประกอบการและฝั่งของชุมชน ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหรือคนในชุมชนหันมาอนุรักษ์วิถีชีวิตท้องถิ่นและรักษาธรรมชาติโดยรอบมากขึ้นผ่าน การจัดกิจกรรมระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชนกระตุ้นให้ นักท่องเที่ยวช่วยชุมชนอนุรักษ์ธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชนการงานวิทยานิพนธ์นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเสนอแนวทางการออกแบบและการให้บริการรีสอร์ทเพื่อการอนุรักษ์วิถีชีวิตท้องถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม