KhonKaen Community Centre for Music And Learning

Khon Kaen Community Centre for Music and Learning 

เป็นโครงการที่มีพื้นที่สำหรับให้ความรู้ทางด้านดนตรีแก่ผู้ที่สนใจกิจกรรมด้านดนตรีและเป็นพื้นที่รองรับกิจกรรมให้แก่คนในชุมชน ที่จะสามารถแก้ปัญหาและตอบโจทย์ในด้านของปัญหาจากการขาดพื้นที่หรือการขาดโอกาสทางด้านดนตรี และในยุคที่ โรคระบาดอย่าง Covid-19 นั้นเริ่มมีความรุนแรงที่ลดน้อยลง ทำให้กิจกรรมหรือกิจการทางด้านดนตรีนั้นเริ่มสามารถที่จะกลับมาทำกิจกรรมหรือเปิดกิจการทางดนตรีได้อีกครั้งซึ่งโครงการนี้จะมีพื้นที่ที่ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านดนตรีเหล่านั้น ทั้งการร้อง การเล่น การเต้น การรำ เพื่อให้คนชุมชนกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง