Thai coffee  research and learning center

Thai Coffee Research And Learning Center  

ศูนย์วิจัยและศูนย์การเรียนรู้พัฒนากาแฟไทย

โครงการนี้เป็นโครงการแหล่งเรียนรู้และค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับกาแฟ และรวมกระบวนการผลิตกาแฟชนิดพิเศษตั้งแต่ปลูกผ่านกระบวนการต่าง ๆ จนถึงให้ผู้บริโภคดื่ม เพื่อให้กระบวนต่าง ๆ ในการผลิตกาแฟเชื่อมโยง ต่อเนื่องกัน กระบวนการที่มีความต่อเนื่องกันนี้ ทำให้พัฒนาเมล็ดกาแฟไทยให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแข่งขันกับตลาดโลกได้ และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับกาแฟไทย