Charoen Pokhand Foods;

CPF Training and Learning Agricultural Community Deve

CPF : Training  and Learning Agricultural Community Development For Sustainability Center

ศูนย์การฝึกอบรมและเรียนรู้เกษตรชุมชนเพื่อความยั่งยืนในเครือโภคภัณฑ์ 

โครงการศูนย์อบรมและการเรียนรู้เชิงเกษตร เป็นโครงการเสนอแนะเพื่อจัดอบรมและที่พักโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งมีบริษัทลูก เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ CPF จำกัด (มหาชน) เพราะฉะนั้นโดยลักษณะของศูนย์ศูนย์อบรมและการเรียนรู้เชิงเกษตร  เป็นโครงการที่จะช่วยให้เป็นศูนย์กลางในการอบรมพัฒนายกระดับศักยภาพบุคลากรภายในองค์กรผ่านการพักผ่อนกับธรรมชาติให้บริการที่พัก นอกจากฝึกอบรมพัฒนายกระดับศักยภาพบุคลากรแล้ว ยังมีกิจกรรมเสริมของโครงการเป็นแหล่งเพื่อการเรียนรู้เชิงเกษตรกรรม  โดยมีลักษณะเผยแพร่ให้ความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาดูแลด้านสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกับการได้พบปะและจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น  การทำเกษตรกรรมอินทรีย์ในรูปแบบต่างๆ และรวมถึงการพักผ่อนหย่อนใจที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับพื้นที่

61710908_ปลายรุ้ง แก้วถนอม.mp4