Museums of Architecture

พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรม 

Museum  Of  Architecture 

เป็นศูนย์จัดเเสดงผลงานเเละความเป็นมาของยุคสมัย เเละรูปเเบบสถาปัตยกรรมที่เเพร่หลายในปัจจุบันเเละยกระดับสถาปัตยกรรมให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

โดยตัวโครงการจะประกอบไปด้วยพื้นที่พักผ่อนในช่วงวันหยุดสำหรับครอบครัวเเละเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับนักเรียนเเละนักศึกษาที่มีความสนใจ   ในด้านศิลปะต่างๆ โดยประกอบไปด้วย ส่วนจัดเเสดงถายในที่เป็นพื้นที่สำหรับจัดเเสดงผลงาน ศิลปะสมัยใหม่ ที่เป็นตัวหลักของโครงการ  ส่วนจัดเเสดงภายนอกเป็นพื้นที่ให้ผู้คนสามารถนำผลงานศิลปะมาจัดเเสดงได้เป็นการนำเสนอผลงานของตตนเองเเละสามารถหารายได้จากผลงานของตตนเองได้เพื่อยกระดับงานศิลปะในประเทศส่วนสุดท้ายส่วนพื้นที่ค้าขายเป็นพื้นที่สำหรับดึงดูดผู้คนจากภายนอกที่ไม่รู้จักงานศิลปะให้เข้ามายังตัวโครงการเเละเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับครอบครัว