Children-Institutional care

โครงการสถานสงเคราะห์เด็ก เพื่อการเรียนรู้และพึ่งพาตนเอง Children-Institutional care

เป็นโครงการสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าวัยแรกเกิด-12 ปี ที่มีที่อยู่อาศัย และที่ให้การศึกษา รวมถึงเป็นสถานที่ช่วยบำบัดสภาพจิตใจเพื่อให้เด็กเหล่านี้สามารถพึ่งพาตนเอง และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ โดยสถานสงเคราะห์แห่งนี้จะออกแบบพื้นที่ให้สอดคล้องกับพฤติกรรม และกิจวัตประจำวันของเด็ก รวมถึงการสร้างพื้นที่ ที่ไม่เป็นเพียงแค่ที่อยู่อาศัย แต่เป็นบ้านที่สามารถเติบโตอย่างมีความสุขได้