THAI ELEPHANT CONSERVATION AND LEARNING CENTER

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยและแหล่งการเรียนรู้เชิงนิเวศ 

Thai Elephant Conservation and Learning Center 

โครงการศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยและแหล่งการเรียนรู้เชิงนิเวศเป็นโครงการอนุรักษ์ช้างที่ให้ช้างอยู่ในพื้นที่กึ่งเลี้ยงกึ่งปล่อย (semi-captive setting) มีจุดที่เป็นพื้นที่เปิดโล่งที่สามารถมองเห็นช้าง เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การพบเห็นตามธรรมชาติโดยไม่รบกวนการแสดงพฤติกรรม รวมทั้งจัดการแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถประกอบกิจรรมได้อย่างปลอดภัย โดยโครงการนี้ส่งเสริมให้คนเห็นความสำคัญต่อการอนุรักษ์ช้าง และสวัสดิภาพของสัตว์ที่ควรได้รับ 

61710069-กรนัทธ์-VIDEO.mp4