Ramasun Historical Museum

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายรามสูร จังหวัดอุดรธานี 

Ramasun History Museum 

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายรามสูร จังหวัดอุดรธานี เป็นสถานที่เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และเป็นพื้นที่กิจกรรมสำหรับชาวเมืองอุดร เพื่อให้ผู้คนได้เห็นถึงความสำคัญของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ การถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตสู่ปัจจุบัน การอนุรักษ์ และการนำความรู้ไปพัฒนาการเรียนรู้อนาคตต่อไป