REGIONAL OBSERVATORY FOR THE PUBLIC KANCHANABURI & ASTRONOMY LEARNING CENTER

โครงการศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรี 

REGIONAL OBSERVATORY FOR THE PUBLIC KANCHANABURI & ASTRONOMY LEARNING CENTER 

โลกในปัจจุบันดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากและมีการแข่งขันที่สูงทั้งคุณภาพการศึกษา บุคลากรหรือแม้แต่เทคโนโลยีที่คิดค้น จึงได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านนี้ของประเทศเพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับประเทศต่างและรองรับกับการที่เป็นประเทศที่กำลังพัฒนา จึงได้เกิดพื้นที่ที่ให้ประชาชนในประเทศได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงการนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาประเทศ