The community market reflects Sukhothai handicrafts and folk art

ชุมชนการค้าบนฐานวัฒนธรรมสะท้อนศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านชาวสุโขทัย 

The community market reflects Sukhothai handicrafts and folk art 

เป็นโครงการส่งเสริมงาน Craft สุโขทัย เนื่องจากสุโขทัยเป็นเมืองท่องเที่ยวมรดกโลกได้รางวัลเมืองสร้างสรรค์ด้านศิลปหัถกรรมแต่ยังขาดการจัดการส่งเสริมที่ดีของสินค้าของฝากจึงเกิดโครงการนี้ขึ้น โดยเอาศิลปหัถกรรมมาให้ผู้คนเรียนรู้และนำไปต่อยอดเป็นธุรกิจ SME และ START-UP ที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น