Office & Retail

โครงการประเภท Office & Retail

โครงการในลักษณะนี้ถูกพัฒนาโดยเอกชน โครงการเป็นที่นิยมทั้งในประเทศเเละต่างประเทศ การบริหารพื้นที่ในส่วนของOfficeมักขึ้นอยู่กับ พัธกิจเเละโครงสร้างองค์กร ผู้เป็นเจ้าของ 

และในส่วนของการบริหารจัดการพื้นที่การขายและ ส่วนบริการสาธารณะ จะเน้นในรูปแบบการจัดวางที่จะดึงดูด user  เข้ามาใช้บริการได้สะดวกและอยู่ภายในโครงการได้นานยิ่งขึ้น เพื่อดึงให้ผู้ใช้บริการสร้าง Income ให้โครงการดำเนินงานต่อไปได้

5 office type.mp4

PERFORMANCE