Korean Wave Center

ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีสมัยนิยม 

KOREAN WAVE Center 

ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีสมัยนิยม เป็นโครงการเสนอแนะ KOCCA Office สาขาไทย เป็นสำนักงานให้คำแนะนำ ที่ปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุนทางธุรกิจที่เกี่ยว K-content และวัฒนธรรมเกาหลีสมัยนิยมที่กำลังขยายตัวในไทยร่วมกับพื้นที่รองรับกิจกรรมความต้องการของเกาหลีสมัยนิยม ภายใต้องค์กร KOCCA สนับสนุนด้วยรัฐบาลเกาหลีใต้ เพื่อพัฒนาโมเดลธุรกิจให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมสมัยนิยมเกาหลีรูปแบบใหม่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งในด้านการคมนาคมทางเลือกและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นสถานที่ ๆ จะตอบสนองความต้องการของผู้คนจำนวนมากขึ้น