“JOURNAL” Gallery & Flagship Store

พื้นที่ขายและถ่ายทอดประสบการณ์แบรนด์ JOURNAL

“JOURNAL” Gallery & Flagship Store

เป็นอาคารประเภทให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ การรับชมเรื่องราวผ่านประสาทสัมผัสทางการดมกลิ่นเป็นหลัก จากแนวคิดโน๊ตน้ำหอม “Fragrance Notes” รวมถึงการเยี่ยมชมพื้นที่ขายผลิตภัณฑ์ JOURNAL และร้านขายผลิตภัณฑ์ชั้นนำ ร่วมกันซื้อขายทางการตลาดรูปแบบใหม่สำหรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ