Eco Resort 

phang nga

รีสอร์ทเพื่อการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมระบบนิเวศ จังหวัดพังงา 

Eco Resort phang nga

โครงการรีสอร์ทเพื่อการท่องเที่ยว เป็นโครงการเสนอแนะของภาคเอกชนที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการพักผ่อนและดูแลสุขภาพไปพร้อมกันโดยโครงการมีบริการรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมีส่วนร่วม และ ได้รับประโยชน์เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตแหล่งธรรมชาติ โดยไม่ก่อให้เกิดการรบกวนหรือทำความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตามหลักการท่องเที่ยวแบบ (Ecotourism)  มุ่งเน้นให้เกิดการอนุรักษ์มากกว่าการจัดการลดหรือปราศจากผลกระทบและนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มีการจัดการรักษาสิ่งแวดล้อม และได้รับความสุข และประสบการณ์ที่มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูอย่างเต็มที่