Japan long stay elderly care Chiangmai

สถานพำนักระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น จ.เชียงใหม่

JAPAN Long stay elderly care Chiang Mai 

เป็นโครงการสถานพำนักระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม เสริมสร้างด้านสุขภาพชีวิตให้ยืนยาว มีปฏิสัมพันธ์กันกับผู้สูงอายุในโครงการ และมีพื้นแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมให้เกิดสังคมใหม่ขึ้นมา 

Vdio.mp4