Innovation and Technology Learning Center for Coexistence with Water

ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการอยู่ร่วมกับน้ำ

Innovation and Technology Learning Center for Coexistence with Water

เป็นโครงการที่เล็งเห็นถึงจุดเริ่มต้นและปัญหาของภัยพิบัติทางน้ำที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของผู้คนในปัจจุบัน การอยู่อาศัยที่ยังไม่สามารถถูกปรับตัวอยู่ร่วมกับน้ำได้ ซึ่งปัญหาภัยพิบัติทางน้ำก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อม โดยโครงการจะมีหน้าที่ให้ความรู้ในเรื่องของภัยพิบัติทางน้ำในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้และการนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีที่สามารถอยู่ร่วมกับน้ำได้ การจำลองชุมชนที่ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีอาคารที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน รวมถึงตัวอาคารของโครงการสามารถช่วยซับน้ำรับน้ำในพื้นที่ได้ 

animation.mp4