KANCHANABURI CULTURAL & CREACTIVE PARK

พื้นที่การเรียนรู้และการสร้างสรรค์ จังหวัดกาญจนบุรี 

KANCHANABURI LEARNING & CREATIVE PARK (KLCP) 

KLCP เป็นโครงการเสนอแนะ บนที่ดินราชพัสดุที่มีประเด็นเรียกร้องเชิงสังคม ในการพัฒนาพื้นที่เพื่อประโยชน์ในด้านสาธารณะแก่คนท้องถิ่นและเป็นจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ประจำเมืองโดยมีการชูโรงของอาคารโรงงานกระดาษเก่าเป็นจุดเด่นของพื้นที่ โดยโครงการ KLCP จะเป็นส่วนหนึ่งในโครงการของผังแม่บท ที่ตอบโจทย์แก่กลุ่มคนในพื้นที่ ด้านความรู้จากห้องสมุดสาธารณะ และการเสริมสร้างทักษะงานฝีมือ การแสดง และความรู้งานสมัยใหม่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้คนในพื้นที่ และยังมีส่วนของร้านค้า ที่ให้ความสำคัญกับร้านเล็ก แต่ยังคงมีร้านแบรนด์ใหญ่จำนวนน้อยเพื่อสร้างแรงดึงดูด โดยที่รองรับคนในพื้นที่และรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในส่วนของพพิธภัณฑ์โรงงานฯนั้นได้เข้าใช้งานเช่นกัน