Chiangmai school for the bilnd

โรงเรียนเพื่อผู้พิการทางสายตาจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai School For The Blind

โครงการโรงเรียนเพื่อผู้พิการทางสายตา เป็นโครงการเสนอแนะที่ตอบสนองทางด้านการศึกษาที่ให้ได้มาตราฐานเทียบเท่าโรงเรียนปกติทั่วไป เพื่อส่งเสริม ผลักดันให้ผู้พิการทางสายตามีพื้นฐาน และความพร้อมสู่การศึกษาในระดับชั้นสูงๆ มีความรู้เรื่องสายอาชีพที่ให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ทักษะต่ออาชีพนั้นๆ ให้ตรงกับตนเอง และง่ายต่อการเข้ารับการศึกษาร่วมกันกับเด็กทั่วไป ทั้งนี้จะทำให้เกิดความหลากหลายมากขึ้นทางการศึกษา และสายอาชีพที่ผู้พิการทางสายตาสามารถทำได้เท่าคนปกติ เปิดโอกาสให้ผู้พิการทางสายตาได้เลือกเส้นทางชีวิตของตนเองได้มากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

animation chiang mai school for the blind.mp4