Hospital & Health Care

โครงการประเภท Hospital & Health Care

เป็นโครงการสถานที่สำหรับการบริการทางด้านสุขภาพ โดยมักที่จะมุ่งเน้นทางด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูภาวะความเจ็บป่วย หรือโรคต่างๆ ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ ด้วยรูปแบบทางการแพทย์ที่ได้รับการศึกษาและวิจัยมาแล้วว่าสามารถช่วยรักษาความเจ็บป่วยได้ โครงการดูแลโดยทีมแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ และภายใต้หน่วยงานที่ได้มาตรฐาน

โดยองค์ประกอบภายในโครงการจะเป็นการออกแบบเพื่อ Support การรักษาผู้ป่วยที่เข้ามาใช้โครงการและสนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถทำงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ เพื่อการเยียวยารักษาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

7 hospital type.mp4

PERFORMANCE