The Oceana Aquarium

The Oceana Aquarium 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเค็ม เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จังหวัดกระบี่

Sea aquarium for marine resources, Krabi 

มีจุดประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านระบบนิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง และเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์สัตว์ทะเลที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ โดยผ่านรูปแบบการจัดนิทรรศการที่หลากหลายเพื่อความน่าสนใจและความเพลิดเพลินแก่ผู้ที่เข้ามาใช้โครงการทั้งนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และนักท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมไปถึงเป็นพื้นที่ขยายพันธุ์ปะการัง เพื่อนำคืนสู่ทะเล ให้ระบบนิเวศทางทะเลยังคงอยู่และสวยงามต่อไป

ณัฐ-The Oceana Aquarium.mp4