Cycling Centre of Southeast Asian

ศูนย์ฝึกจักรยานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Cycling Centre of Southeast Asian

โครงการนี้เป็นโครงการที่สนับสนุนสนามฝึกซ้อมและเก็บตัวของนักกีฬาจักรยานทีมชาติ และเป็นศูนย์ฝึกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับนักกีฬาในแถบใกล้เคียงสามารถมาเก็บตัวและฝึกซ้อมภายในก่อนการแข่งขัน เป็นโครงการที่เสนอแนะให้กับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงศักยภาพทางด้านกีฬาจักรยาน และเพื่อยกระดับกีฬาจักรยานให้ทัดเทียมกับจักรยานโลก และเป็นสากล 

มิ้ว-render.avi