Museum of lifelessness

พิพิธภัณฑ์แห่งความตาย 

Museum of lifessness

มีจุดประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนด้านความตาย ให้ผู้คนเข้าใจเรื่องชีวิตและความตายมากขึ้น ทั้งในมุมมองของผู้ที่ต้องเผชิญหน้ากับความตาย รวมถึงมุมมองที่เป็นคนใกล้ชิดกับผู้ที่เสียชีวิต โดยนำเสนอผ่านรูปแบบการจัดนิทรรศการ ให้ผู้เข้าชมเลือกบทบาทสมมุติ ที่ใช้แอพพลิเคชั่นเป็นตัวช่วยในการดำเนินเรื่องราวร่วมกับตัวนิทรรศการ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ทำความเข้าใจชีวิตและความตายผ่านมุมมองของแต่ตัวละครเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับผู้ที่เข้าใช้โครงการ ตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมไปถึงการกระตุ้นให้คนกลับมาใช้ชีวิตแบบมีสติ รักตัวเอง และสามารถก้าวผ่านความเสียใจจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก เพื่อนำไปสู่การลดตัวเลขของผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร