MENTAL HEALTH THERAPY CENTER

ศูนย์ฟื้นฟูและบำบัดความเครียด

MENTAL HEALTH THERAPY CENTER

ศูนย์ฟื้นฟูและบำบัดความเครียด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการสถานบำบัดที่ให้คนทั่วไปที่มีปัญหาความเครียด ความกดดันต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้เข้ามาใช้พื้นที่เพื่อเป็นการบำบัด โดยโครงการแห่งนี้จะมีส่วนให้คำปรึกษาทางการแพทย์อยู่ภายใต้ความร่วมมือของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และส่วนบำบัดต่าง ๆ ทั้งการบำบัดด้วยธรรมชาติ สัตว์เลี้ยง ศิลปะ ดนตรี ที่ได้รับการวิจัยมาแล้วว่าสามารถช่วยฟื้นฟูทั้งสภาพร่างกาย จิตใจ และความคิด