Thai-Lom people lifestyle community learning center

ศูนย์การเรียนรู้วิถีชุมชนชาวไทหล่ม จ.เพชรบูรณ์ 

THAI-LOM PEOPLE LIFESTYLE COMMUNITY LEARNING CENTER , PHETCHABUN 

โครงการศูนย์การเรียนรู้วิถีชุมชนชาวไทหล่ม จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องการเสนอเอกลักษณ์และความโดดเด่นของไทหล่ม ซึ่งจัดเป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทหล่ม ใช้พื้นที่สาธารณะในการพักผ่อนควบคู่ไปกับการเรียนรู้ได้ และเพื่อตอบโจทย์คนในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมทำประโยชน์ต่าง ๆ ในเวลาว่างได้ 

แยมโรล-THAI LOM PEOPLE LIFESTYLE COMMUNITY LEARNING CENTER.MOV