Transportation

โครงการประเภท Transportation

เป็นโครงการท่าเรือสำราญที่ให้บริการกับนักท่อง เที่ยวทั้งในและนอกประเทศ โดยตัวโครงการจะเป็นอาคารสาธารณะขนาด ใหญ่ที่มุ้งเน่นไปที่การเชื่อมต่อเพื่อให้เกิดการท่อง เที่ยวและการมีส่วนร่วมของผู้คนในชุมชน ซึ่งโครงการจะตอบสนองในด้านความสะดวก สบายต่อการท่องเที่ยวและเป็นจุดท่องเที่ยวให้กับ คนในชุมชนและตัวจังหวัด 

9 Transport type.mp4

PERFORMANCE