SCHOOL OF ARCHITECTURE BANGKOK UN

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบพื้นที่เพื่อการศึกษา โดนเจ้าของวิทยานิพนธ์เล็งเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนบุคคลากรทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมถึงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในบางมหาวิทยาลัยก็มีพื้นที่หรือสภาพแวดล้อมที่ไม่เพียงต่อการเรียนรู้ โครงการนี้จึงถูกคิดขึ้นเนื่องจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีพื้นที่ภายในคณะไม่เพียงพอ จึงออกแบบพื้นที่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักศึกษาและบุคคลากรทางการศึกษา รวมถึงได้มีการออกแบบสภาพแวดล้อมที่ดีตามแนวคิดพันธกิจของโครงการที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ตั้งไว้ 

มุก-BANGKOK UN. OF ARCHITECTURE SCHOOL.mp4