Rehabilitation Center in Bangkok Hospital Group

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ

REHABILITATION CENTER IN BANGKOK HOSPITAL GROUP

เป็นศูนย์บริการเฉพาะทางที่ให้บริการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ให้บริการดูแลด้านการฟื้นฟูสมรรภาพร่างกายและการเคลื่อนไหวสำหรับผู้ที่มีอาการคงที่แล้วแต่ยังมีความบกพร่องทางร่างกายบางส่วน โดยมุ่งเน้นการฟื้นฟูด้วยการกายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัดที่ส่งเสริมทั้งด้านสภาพร่างกายและจิตใจควบคู่ มีห้องพักสามารถรองรับการดูแลจำนวน 50 เตียง