Home for the Destitute

Home for the Destitute สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

เป็นโครงการที่เริ่มจากการเล็งเห็นถึงปัญหาของโครงสร้างทางสังคม นั่นคือปัญหากลุ่มคนไร้ที่พึ่ง ที่การจัดการปัญหาในปัจจุบันยังไม่ได้ประสิทธิภาพและเป็นระบบมากพอ จึงได้เริ่มรีเสิร์จ ถึงปัญหา แนวทางแก้ไขที่เกิดขึ้นแล้วและยังไม่เกิดขึ้นของโครงการกรณีศึกษาหลาย ๆ แห่งในประเทศไทยรวมถึงความต้องการที่แท้จริงของคนไร้ที่พึ่ง อ้างอิงจากแบบสำรวจต่าง ๆ ก่อนจะนำไปสู่รูปแบบโครงการและฟังก์ชันการใช้งานที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนไร้ที่พึ่งมากยิ่งขึ้น โดย concept ของโครงการคือ worry free home หรือการดึงแนวคิดในการออกแบบบ้านมาปรับใช้กับการออกแบบโครงการ โดยคำนึงถึงความต้องการหลักของกลุ่มคนไร้ที่พึ่ง เน้นการออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่สร้างความรู้สึกอบอุ่น เป็นกันเอง และไม่รู้สึกว่าการใช้ชีวิตภายในโครงการเปรียบเสมือนการถูกกักขังหรือตีกรอบมากเกินไป