SAMUT PRAKAN LEARNING FOR ECOSYSTEM RESTORATION AND COMMUNITY WAYS CENTER

โครงการพื้นที่เรียนรู้เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและวิถีชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ 

SAMUT PRAKAN LEARNING FOR ECOSYSTEM RESTORATION AND COMMUNITY WAYS CENTER 

โครงการพื้นที่เรียนรู้เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและวิถีชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ เป็นโครงการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนสมุทรปราการ ให้ประสบความสำเร็จทั้งการอนุรักษ์ป่าชายเลนและการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รวมทั้งมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เกิดความเข้มแข็งในการจัดการชุมชนค้าต่างๆ และพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้เพิ่มเข้าสู่ชุมชน โดยใช้กระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยที่ระบบนิเวศป่าชายเลนในชุมชนที่มีความหลากหลายทั้งพืช และ สัตว์ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักท่องเที่ยวด้วยการสร้างกิจกรรมเป็นสื่อในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือในการศึกษา เป็นรูปแบบของการจัดการ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่อยู่บนฐานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนประมงพื้นบ้าน และมีการอนุรักษ์ป่าชายเลนที่เข้มแข็ง โดยให้ชุมชนการมีส่วนร่วมรวมถึงประสิทธิภาพของเขื่อนกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทย จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความรุนแรงของการกัดเซาะสูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยจากการศึกษาเบื้องต้น ทำให้พื้นที่ทำกินของชาวประมงพื้นบ้าน รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพที่ลดลง นำมาสู่โครงการที่สามารถใช้งานสถาปัตยกรรม ให้มีส่วนช่วยในการฟื้นฟูระบบนิเวศ และอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชน 

61711585-ฟิล์ม-Video.mp4